Regulamin

Regulamin

1. Warunki ogólne
1.1 Korzystając z naszych usług, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie poniższego Regulaminu. Proszę przeczytać je uważnie przed złożeniem zamówienia.
1.2 Niniejszy Regulamin reguluje stosunki pomiędzy Lingo Olé Translations (“my” lub “nas”) a Państwem, klientem.
1.3 Wszelkie specjalne warunki mające zastosowanie do konkretnego zlecenia zostaną przedstawione w wycenie dostarczonej po akceptacji i będą uważane za integralną część niniejszego Regulaminu.
2. Zamówienia
2.1 Zamówienia uznaje się za przyjęte po uzgodnieniu wyceny przez obie strony i/lub po zaakceptowaniu potwierdzenia zamówienia przez obie strony.
2.2 Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie dokładnych i szczegółowych informacji dotyczących zamówionych usług tłumaczeniowych.
2.3 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zlecenia, które zostanie uznane za nieodpowiednie, nielegalne lub niezgodne z naszymi wytycznymi etycznymi.
3. Terminy i siła wyższa
3.1 Dołożymy wszelkich starań, aby dotrzymać uzgodnionych terminów realizacji projektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą, w tym między innymi zdarzeniami siły wyższej, takimi jak klęski żywiołowe, akty terroryzmu lub zakłócenia w sieciach komunikacyjnych.
3.2 Uzgodnione terminy realizacji zaczynają biec dopiero od momentu potwierdzenia zamówienia przez firmę Lingo Oé Translations.
4. Proces tłumaczenia
4.1 Każde tłumaczenie przydzielamy wykwalifikowanemu tłumaczowi, który specjalizuje się i ma doświadczenie w dziedzinie, której dotyczy Państwa dokument.
4.2 Podczas wykonywania każdego tłumaczenia nasi tłumacze postępują zgodnie z najnowocześniejszymi procesami stosowanymi w branży tłumaczeniowej. Stosują oni najczęściej akceptowaną standardową terminologię branżową.
4.3 Jeśli wymagają Państwo zastosowania specyficznej terminologii używanej w Państwa firmie, należy poinformować nas o tym w momencie składania zamówienia. Abyśmy mogli dostosować się do Państwa specyficznej terminologii, zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie nam jak największej ilości informacji, które pomogą naszym tłumaczom (glosariusze, listy itp.). W przypadku nieprzekazania nam wspomnianych informacji nasi tłumacze dokonają tłumaczenia zgodnie z powyższym punktem 4.2.
5. Dostawa
5.1 Naszą standardową formą dostawy gotowych tłumaczeń (i innych dokumentów) jest droga elektroniczna za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5.2 Prosimy podać nam dokładny adres e-mail, na który ma zostać dostarczona ukończona praca.
5.3 Na Państwa życzenie możemy zorganizować dostawę w inny sposób (pocztą, kurierem…). Zostaną Państwo obciążeni kosztami poniesionymi w związku z przesyłką pocztową, kurierską itp.
5.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub inne kwestie wynikające z korzystania z usługi dostawy świadczonej przez osobę trzecią, o której mowa w punkcie 5.4.
6. Powiadomienie o błędzie
6.1 Klient jest proszony o powiadomienie nas w ciągu 15 dni od otrzymania tłumaczenia, jeśli napotka jakiekolwiek błędy lub rozbieżności.
6.2 Jeśli powiadomienie o błędzie zostanie otrzymane w określonym terminie, niezwłocznie sprawdzimy i poprawimy wszelkie błędy bez dodatkowych opłat, pod warunkiem, że takie błędy są wynikiem naszego procesu tłumaczenia, a nie niedokładnych lub niekompletnych informacji dostarczonych przez klienta.
7. Płatność
7.1 Płatność za nasze usługi zostanie dokonana w sposób określony w wycenie lub potwierdzeniu zamówienia.
7.2 Płatności za nasze usługi będą dokonywane zgodnie z warunkami płatności określonymi w wycenie lub zamówieniu. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury są płatne w ciągu 15 dni od daty ich wystawienia.
7.3 Klienci korporacyjni (B2B) mogą zażądać określonych warunków płatności, które zostaną zaakceptowane według naszego uznania w momencie składania zamówienia.
7.4 Klienci prywatni są zobowiązani do dokonania płatności w momencie składania zamówienia.
7.5 Zastrzegamy sobie prawo do zażądania depozytu lub gwarancji bankowej dla niektórych zamówień, według naszego uznania.
7.6 Wszystkie płatności będą dokonywane w walucie podanej w wycenie lub potwierdzeniu zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej.
7.7 Płatności należy dokonać w uzgodnionym terminie. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat lub zawieszeniem świadczenia usług.
8. Poufność
8.1 Wszystkie informacje i materiały klienta traktujemy jako ściśle poufne. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia poufności, które mają miejsce podczas przesyłania danych przez Internet lub inne sieci komunikacyjne.

Ostatnia aktualizacja: Maj 2023 r.